چاپ کتاب مناظره هایی درباب علم دینی به کوشش دکتر خسرو باقری

روابط عمومی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

کتاب مناظره هایی درباب علم دینی به کوشش دکتر خسرو باقری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسیده است

 

دکتر خسرو باقری در پیشگفتار کتاب چنین آورده  است که:

«آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮد آﻣﺪه، ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﺠﺰاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ دﻫﻪ ۱۳۸۰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه و اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ را وﻳﺮاﺳﺘﻪام و اﻛﻨﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺔ ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﺳﺘﺎدان ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ، در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪی در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد؛ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ، در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﺮادی ﻣﻄﺮح ﺑﻮدهاﻧﺪ، اﻣﺎ ﺟﻠﻮه و ﺟﻤﺎﻟﻲ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی رﻗﻴﺐ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.   ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﻛﺘﺮ ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدری، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﻠﻜﻴﺎن و ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس ﻧﺒﻮی، در ﺳﺎل ۱۳۸۰ و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎمﺗﺮ “داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﻲ” را داﺷﺖ. اﻣﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﮕﻮی دوم ﺑﺎ دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﮔﻠﺸﻨﻲ، در واﻗﻊ، ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺎﺑﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه آن را ﺑﺎ ﻧﺎم «اﻗﺘﺮاح» ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪم ﻛﻪ اﻳﻦ اﻗﺘﺮاح ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی از دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد. ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﻮم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎ، دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎدﻗﺰاده، دﻛﺘﺮ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪی، دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﭙﻮر و ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم اﺣﻤﺪ واﻋﻈﻲ، ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﻮﻳﺖ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ و از ﺳﻮی ﮔﺮوه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس در ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭼﻬﺎرم، ﺑﺎ ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮی و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، در ﻓﺮوردﻳﻦ ۱۳۸۹ در ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  

 

ﺗﻨﻮع دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ درﺑﺎره اﻣﻜﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﺑﻬﺎمﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺘﺎبزدﮔﻲ در روی آوردن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ، ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎماﻧﺪﻳﺸﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﺎن دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﺔ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻜﺮی ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ. اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑه  ﻫﻤﺖ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻧﺎﻣﺒﺮده، از ﺳﻮﻳﻲ، و ﺗﻼش ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻛﻨﻢ و اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪواری ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮده و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮان در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﻴﺪ اﻓﺘﺪ و زﻣﻴﻨﺔ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.»


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .