برگزاری دومین جلسه «فطرت، مبدأ تحول در علوم انسانی»

لعیا شکوهی ستا
۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۲ دومین جلسه از سلسله جلسات «فطرت مبداء تحول علوم انسانی» ساعت ۱۱:۳۰ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه پیرامون اثبات برون¬دینی فطرت و وجود سرشت مشترک انسانی صحبت شد.

 
بر این اساس بیان شد که صفات موجود در اشیاء بر دو نوع ذاتی و عرضی است. صفت ذاتی که مقصود و مطلوب ما در اثبات فطرت است آن صفاتی است که تا زمانی که یک شیء خودش باشد آن صفت را دارد. مثل جسم که دارای سه بعد است. سپس با استفاده از این صفات ذاتی بیان شد که اگر طبیعتی مشترک در انسان نداشته باشیم، علوم انسانی هم نخواهیم داشت. همچنین بیان شد که درصورت نپذیرفتن طبیعت و ذات مشترک در انسان، بدنبال قانون¬مندی نیز نباید بود و باز هم صحبت از «علوم» انسانی صحبتی بی¬نتیجه خواهد بود.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .