علم و فرهنگ

حمید پارسانیا
۳۰ بهمن ۱۳۹۱

سه نوع رابطه و تعامل میان علم و فرهنگ، بر مبنای سه نوع تعریف از علم می توان در نظر گرفت. بر پایه تعریف پوزیتیویستی علم، رابطه میان آن دو بیرونی است و هیچ یک نمی توانند بر دیگری احاطه داشته باشند. بر مبنای تعریف پسامدرن از علم، ساختار درونی علم، توسط فرهنگ تعریف می شود و علم، هویتی فرهنگی دارد. مطابق تعاریف عقلانی و وحیانی، علم و محیط بر فرهنگ بوده و از امکان ارزیابی انتقادی فرهنگ به گونه ای همه جانبه برخوردار است.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .