علم دینی از منظر حکمت اسلامی

حمید پارسانیا
۱۲ بهمن ۱۳۹۱

Parsania1معرفت شناسی های مختلف، تعاریف متفاوتی از علم را به دنبال می آورد، و هر تعریف از علم ، پیامدها و لوازم فرهنگی ، تاریخی، اجتماعی خاصی را به همراه دارد و به همین دلیل فرهنگ و تمدن اسلامی، با معنایی خاص از علم سازگاری دارد که از آن با عنوان علم دینی و اسلامی می توان یاد کرد.
برای علم دینی و یا اسلامی معانی مختلفی شده است  در برخی از معانی علم دینی، به معنای علم نقلی و در مقابل علم عقلی به کار می رود. و در برخی ازمعانی دیگر، علم دینی ، محصول مشترک عقل و نقل شمرده می شود.

این مقاله ضمن اشاره به معانی مختلف علم دینی، علم دینی را از منظر حکمت اسلامی اعم از حکمت  مشاء ، اشراق و متعالیه بررسی وبرخی از خصوصیات روش شناختی آن را تشریح می کند.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .