عناوین و سرفصل های دوره تخصصی علم دینی

روابط عمومی
۲۷ آذر ۱۳۹۱

عناوین و سرفصل های دوره تخصصی علم دینی به شرح ذیل می باشند:

۱-      چیستی علم مدرن

۱-۱-           تحولات معنای علم در قرن نوزدهم

۱-۲-           تعریف پوزیتیویستی علم

۱-۳-           علم در حلقه وین

۱-۴-           علم و دیگر حلقه های معرفتی (در اندیشه ویتگنشتاین)

۱-۵-           پوپر و ابطال پذیری

۱-۶-           علم از نیمه دوم قرن بیستم

۱-۷-           رویکردهای پست مدرن به علم

۲-      ابعاد فرهنگی و تاریخی علم مدرن

۲-۱-           دانش و ارزش

۲-۲-           علم و متافیزیک

۲-۳-           علم و فرهنگ

۲-۴-           علم و دین

۲-۵-           علم و عقلانیت ابزاری

۲-۶-           علم مدرن و جوامع اسلامی

۳-      چیستی علم دینی

۳-۱-           مفهوم علم در فرهنگ و تمدن اسلامی

۳-۲-           معنای علم دینی

۳-۳-           امکان علم دینی

۳-۴-           رویکردهای مختلف نسبت به علم دینی

۳-۵-           قلمرو علم دینی

۴-      روش شناسی علم دینی

۴-۱-           روش تکوین نظریه های علمی

۴-۲-           مبادی هستی شناختی

۴-۳-           مبادی معرفت شناختی

۴-۴-           مبادی انسان شناختی

۴-۵-           مراتب و سطوح مختلف عقلانیت دینی

۴-۶-           تعاملات عقل و نقل در علم دینی

۴-۷-           ابعاد تبیینی، توصیفی و انتقادی علم دینی


    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.