سامانه آموزشی

با عرض پوزش؛ سامانه آموزشی در حال تغییرات می باشد.

تا ساعاتی دیگر امکان دسترسی به سامانه از مسیر portal.elmedini.ir  فراهم می گردد.