ارتباط با واحدهای موسسه

روابط عمومی: info@elmedini.ir

واحد آموزشی های عمومی: خانم توحیدی edu@elmedini.ir

واحد آموزشی های تخصصی: خانم ربیعی edu2@elmedini.ir

واحد دانش افزایی: آقای بیات daneshafzayi@elmedini.ir

واحد رسانه: آقای جوادفر rasane@elmedini.ir

سردبیر سایت: خانم جوادیون site@elmedini.ir

همکاری با موسسه: ozviat@elmedini.ir